7 Σεπτεμβρίου 2023

136/2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ του Νοσοκομείου και της Αποκεντρωμένης Οργανωτικής Μονάδας του Νοσοκομείου (Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης) (CPV 90911200-8) για διάστημα ενός (1) μήνα

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 225141) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και της Αποκεντρωμένης Οργανωτικής Μονάδας του Νοσοκομείου (Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης) (CPV 90911200-8), για διάστημα ενός (1) μήνα, ήτοι για το διάστημα από 12.09.2023 έως 11.10.2023, με την εταιρεία IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, διακριτικός τίτλος: «IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A.», με απασχολούμενο προσωπικό 110 ατόμων συνολικών ωρών 3.405 (70 άτομα 8ωρης απασχόλησης και 40 άτομα 7ωρης απασχόλησης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην από 08-09-2022 σύμβαση και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 31986/24-03-2023 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», (ΦΕΚ 2003, τεύχος Β’ της 28-03-2023), σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 92/2020 Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ (104060) και με προϋπολογιζόμενη δαπάνη το μηνιαίο τίμημα των 153.581,28€ χωρίς ΦΠΑ (190.440,79€ με ΦΠΑ 24%). Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για ένα μήνα (1) μήνα ανέρχεται σε 153.581,28€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 190.440,79€ με ΦΠΑ 24%.

Η ηλεκτρονική διαπραγμάτευση είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013362861 2023-09-06)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής προσφοράς ορίζεται η 08η-09-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 πμ, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση της προσφοράς θα γίνει την 08η-09-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 πμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:30μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: epromithies@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Τζήμα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 136_2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (12.09.2023 ΕΩΣ 11.10.2023) 23PROC013362861

espd-request-v2 (1)

espd-request-v2 (1)

υπόδειγμα για οικονομική προσφορά

7 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  130/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 130/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.077,44€ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΦΠΑ 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Χρόνος υποβολής προσφοράς μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 12.00

130-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ (1)signed

Μετάβαση στο περιεχόμενο