2 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 05.02.2024 ΕΩΣ 09.02.2024 (ΕΝΗΜ. 02.02.2024)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 05 ΕΩΣ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
2 Φεβρουαρίου 2024

24/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 24/01-02-2024   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ  «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» (CPV 79993100-2), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  14.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 17.360,00€. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η 07-02-2024 και ώρα 13.00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου. Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, Αρμόδιος υπάλληλος Αργύρη Μαρία. 24-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θερμούδραυλικοι για 4 μηνες (1) SIGNED ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 24-2024 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 24-2024
2 Φεβρουαρίου 2024

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-01-2024 ΕΩΣ 31-01-2024

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
2 Φεβρουαρίου 2024

19/2024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

19/2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ   Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 341270) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» (CPV: 72253200-5), σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 235/01-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΒΟΟ469067-947)   απόφασης  του Διοικητή του Νοσοκομείου,  με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της συντήρησης και υποστήριξης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας του Νοσοκομείου, με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. β, υποπερ. ββ) και γγ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 08-02-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις  08-02-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πρωινή.   19-2024 ΗΛΕΚΤΡ_ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ signed ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 19-2024 19-2024 Φυλλο Συμμόρφωσης 19-2024 ΕΕΕΣ    
2 Φεβρουαρίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ( ΕΝΗΜ. 02-02-2024 )

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)  
2 Φεβρουαρίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ( ΕΝΗΜ. 02-02-2024)

ΩΡΛ Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
2 Φεβρουαρίου 2024

Elementor #104536

2 Φεβρουαρίου 2024

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07-02-2024

Tην Τετάρτη 07/02 από τις 15.10 έως τις 19.30 δεν θα λειτουργούν οι εφαρμογές e-Radevou και e-Promitheas λόγω τεχνικών εργασιών
Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο