21 Φεβρουαρίου 2024

28/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 4η/15-02-2024 τακτική συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 11ο) [ΑΔΑ: ΨΙΑΡ469067-ΟΥ5] και της υπ’ αριθ. 1347/21-02-2024 [ΑΔΑ: ΨΟΝΝ469067-Χ30]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

 

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «α) ενός συστήματος επαγωγής και συλλογής ιδρώτα για διάγνωση Κυστικής Ίνωσης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. και β) ενός συστήματος μέτρησης ιόντων χλωρίου για διάγνωση Κυστικής Ίνωσης (χλωριδόμετρο) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 12-03-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μεσημβρινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛ 28-2024_24PROC014299783

ΕΕΕΣ 28-2024 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦ_28-2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_28-2024

ΕΕΕΣ 28-2024

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο