13 Φεβρουαρίου 2024

17/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 1η/11-01-2024 συνεδρίασή του (θέμα 20ο) [ΑΔΑ: 6ΜΔΛ469067-ΘΤΡ] και της υπ’ αριθ. 922/24-01-2024 [ΑΔΑ: ΨΦΙ8469067-Τ2Η] απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

 

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» (CPV 33168000-5), ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 470.612,30€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 557.473,79 €, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους 2024. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, ανέρχεται σε 1.411.836,90€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 1.672.421,37€, με ΣΑ: 335256.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 13-03-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μεσημβρινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ           

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 17-2024_24PROC014257293

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΕΕΣ 17-2024

ΕΕΕΣ 17-2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο