30 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 20/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 20/2024. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού CISCO του Νοσοκομείου (CPV: 50312310-1 Συντήρηση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, π/υ δαπάνης 17.800,00€ χωρίς ΦΠΑ (8.900,00€/έτος), η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 22.072,00€ (11.036,00 €/έτος). Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών. Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, Αρμόδια υπάλληλος Σ. Πασχαλίδου. Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 20_2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_24PROC014191862 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
29 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 18/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 18/2024 Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Προκηρύσσει Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών βοηθητικού προσωπικού (μεταφορά, τοποθέτηση και διάθεση του υγειονομικού υλικού) για την κάλυψη των αναγκών της Αποθήκης Υγειονομικού Υλικού του Τμήματος Προμηθειών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού του Νοσοκομείου, σε εξωτερικό συνεργάτη, με απασχολούμενο προσωπικό 2 ατόμων 7ωρης απασχόλησης, κατά την πρωινή βάρδια, από Δευτέρα έως Παρασκευή, (CPV: 98390000-3 -Λοιπές υπηρεσίες), για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 37.200,00€. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών. Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, Αρμόδια υπάλληλος Σ. Πασχαλίδου. Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να καταθέσει οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_24PROC014185924 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
26 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 29.01.2024 ΕΩΣ 02.02.2024 (ΕΝΗΜ. 26-01-2024)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
26 Ιανουαρίου 2024

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ»

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την την 1η/11-01-2024 (θέμα 19ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: ΨΟΖ4469067-ΑΩ1) και της υπ’ αριθ. 814/18-01-2024 [ΑΔΑ:9Π11469067-ΜΒΡ]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης  173.925,78€ πλέον Φ.Π.Α.., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 16-01-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16 2024 ΚΗΜΔΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 24PROC014179279(1)signed ΕΕΕΣ 16 2024 ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΕΕΣ 16 2024 ΠΛΕΓΜΑΤ
26 Ιανουαρίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ( ΕΝΗΜ. 26-01-2024 )

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ  
26 Ιανουαρίου 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 118/2023 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, «για την προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου (CPV 32546000-2-Εξοπλισμός ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.000.00€, η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 86.800,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη)» Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/. Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ. 299320. Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 26-01-2024 12-02-2024 ώρα 18:00 13-02-2024 ώρα 13:00 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του προσφερόμενου  είδους, ήτοι 1.400,00 ευρώ. Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2284  (Παπαδοπούλου Ευθυμία), email: prom2@ippokratio.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 118-2023 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΘΑΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ espd-request-v2 (3)
26 Ιανουαρίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ( ΕΝΗΜ. 26-01-2024)

ΩΡΛ Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ  
24 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Κατηγορία:  
22 Ιανουαρίου 2024

13/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 13/2024   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΔΝΘ (CPV: 85312320-8) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  30.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 37.200,00€ Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας. Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: m.siameti@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Σιαμέτη. 13-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_24PROC014151249 Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 13-2024 Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/01/25
19 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 22.01.2024 ΕΩΣ 26.01.2024 (ΕΝΗΜ. 19.01.2024)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο