8 Φεβρουαρίου 2024

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΜΧ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΥ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.539,20 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών,  για την προμήθεια δύο (2) τμχ, ηλεκτρονικού Παλινδρομητή σωληνίσκου ασκών αίματος, προϋπολο-γιζόμενης δαπάνης 6.080,00 € χωρίς Φ.Π.Α και 7.539,20 €  με Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 3.040,00€/ τεμ. χωρίς Φ.Π.Α. 24% η οποία με Φ.Π.Α. 24%, διαμορφώνεται σε 3.769,60€ / τεμ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την  23η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την26η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2284  (Παπαδοπούλου Ευθυμία), email: prom2@ippokratio.gr. Η Πρόσκληση 26/2024 έχει αναρτηθεί στο  ΚΗΜΔΗΣ ( 24PROC014237151) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26-2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (2) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ26-2024 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
Μετάβαση στο περιεχόμενο