15 Φεβρουαρίου 2024

23/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ – ΑΓΓΕΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ» (CPV 33184100-4)

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 1η/11-01-2024 (θέμα 22ο) συνεδρίασή του [ΑΔΑ: 962Η469067-1ΣΚ] και της υπ’ αριθ. 1054/01-02-2024 [ΑΔΑ: ΨΡΘΦ469067-ΚΑΔ]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

 

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ – ΑΓΓΕΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ» (CPV 33184100-4), ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.460.098,00 € χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 2.919.170,41 €, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους 2024. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, ανέρχεται σε 7.380.294,00 € χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α.13% και 24% διαμορφώνεται σε 8.757.511,23 €. Αναλυτικότερα:

  • Ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.460.098,00 € χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 13% και 24% διαμορφώνεται σε 2.919.170,41 €.
  • Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για δύο (2) έτη 4.920.196,00 € χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 13% και 24% διαμορφώνεται σε 5.838.340,82 €.
  • Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για δύο (2) έτη, συν ένα (1) επιπλέον έτος προαίρεσης 7.380.294,00 € χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 13% και 24% διαμορφώνεται σε 8.757.511,23 €).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 22-03-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ    

ΕΕΕΣ 23-2024 ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

ΕΕΕΣ 23-2024 ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 23-2024_24PROC014272046

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ       

 

15 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθ. 15/2024 για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ (CPV 90524400-0), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.511,80€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 26.674,64€, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για διάστημα εννιά (9) μηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 15/2024 Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» προκηρύσσει Διαγωνιστική Διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ (CPV 90524400-0), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.511,80€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 26.674,64€, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για διάστημα εννιά (9) μηνών. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών. Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Μ. Τζήμα. Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς την εταιρεία ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

15_2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 24PROC014271459

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο