24/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ
2 Φεβρουαρίου 2024
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΜΧ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΥ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.539,20 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
8 Φεβρουαρίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο