24 Φεβρουαρίου 2023

29/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ FIREWALL FORTIGATE 500Ε

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»,

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών,  για την προμήθεια Λογισμικού (CPV: 48732000-8, Πακέτα λογισμικού ασφάλειας δεδομένων),  για Ανανέωση Υπηρεσιών Firewall Fortigate 500Ε, δύο (2) τεμάχια, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)»

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 17.741,94 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 22.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%,

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. 29/2023, θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 7η Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 8η Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους εφόσον το επιθυμούν.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: prom2@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Ευθυμία Παπαδοπούλου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29_2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FIREWALL ( 23PROC012198584)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

24 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 27.02.2023 ΕΩΣ 03.03.2023 (ΕΝΗΜ. 24.02.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ

24 Φεβρουαρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 24.02.2023)

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ (2)

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

24 Φεβρουαρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 24-02-2023)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΩΤΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

24 Φεβρουαρίου 2023

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο