22 Φεβρουαρίου 2023

36/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  36/2023

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 22η/28-09-2022 συνεδρίασή του (θέμα 70ο) [ΑΔΑ: 6ΑΓΙ469067-Σ1Β] και της υπ’ αριθ. 968/21-02-2023 [ΑΔΑ:ΨΞΡΘ469067-3ΤΜ] απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή     

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι 

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» (CPV: 24111900-4), για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 741.470,60€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 919.423,54€ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,στις 29-03-2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00 μ.μ.

espd-request-v2(1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

36-2023 ΔΙΑΚ.ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΝΟ_compressed1

36-2023 ΔΙΑΚ.ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ_compressed2

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο