21 Φεβρουαρίου 2023

Διακήρυξη 30/2023 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «δύο (2) ελαιοχρωματιστών σε εργολάβο» (CPV 45442300-0) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) Ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη 40.000,00€ με ΦΠΑ 24%

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικη-τικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 1η Τακτική Συνεδρίαση του, την 09.01.2023, θέμα 113Ο, (ΑΔΑ: ΨΟ30469067-ΩΡΣ), αναφορικά με την έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, και της υπ’ αριθμ.:908/15.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΨΦ80469067-71Φ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για «την ανάθεση υπηρεσιών δύο (2) ελαιοχρωματιστών σε εργολάβο (CPV 45442300-0), για ένα (1) έτος, έτους με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτος, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).Ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη 40.000,00€ με ΦΠΑ 24%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 22.03.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.. Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Τρίτη 21.03.2023.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr (στη διαδρομή: Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί), καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, (Σ.Α.180370).

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30_2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΕΤΟΣ [23PROC012166330]

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

espd-request-v2

Μετάβαση στο περιεχόμενο