15 Φεβρουαρίου 2023

Διενέργεια Πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση υπηρεσιών δύο (2) ηλεκτρολόγων σε εργολάβο για ένα έτος, , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.000,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την Ανάθεση υπηρεσιών δύο (2) ηλεκτρολόγων σε εργολάβο για ένα έτος, ( CPV 71314100-3 – Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες), όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το με αριθμ. πρωτ.: 5453/03.02.2023 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από 15.02.2023 έως 02.03.2023, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις και έλαβε κωδικό  23DIAB000025842 και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών (πληρ.Παπαδοπούλου Ευθυμία, τηλ.2313312284).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (1)SIGNED

23DIAB000025842 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Κατηγορία:  
15 Φεβρουαρίου 2023

Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μιας κυτταροφυγόκεντρου, για το Κυτταρολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.461,80€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια   μιας κυτταροφυγόκεντρου και των απαιτούμενων αναλωσίμων για τη λειτουργία αυτής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.461,80€ με ΦΠΑ 24% (10.000 χωρίς Φ.Π.Α. η εκτιμώμενη αξία της φυγόκεντρου και 5.695,00η αξία των αναλωσίμων), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως αυτές υποβλήθηκαν µε τα με αριθμ. πρωτ.: 2723/18.01.2023 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από 15.02.2023 έως 02.03.2023, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.
Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.
Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις και έλαβε κωδικό  23DIAB000025841, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών (πληρ.Παπαδοπούλου Ευθυμία, τηλ.2313312284)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ (1)SIGNED

23DIAB000025841 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ    

ΣΧΟΛΙΟ 1 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ MENARINI ΔΙΑΓΩΝΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ

Κατηγορία:  
15 Φεβρουαρίου 2023

27/2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας  θα προβεί σε Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 184635) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» (CPV: 72253200-5)για την ανάθεση της συντήρησης και υποστήριξης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας του Νοσοκομείου, με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. β, υποπερ. ββ) και γγ), για ένα (1) έτος, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 171.000,00€  χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 212.040,00€.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27_2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡ_& ΥΠΟΣΤΗΡ_ΠΛΗΡΟΦΟΡ_ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ SIGNED

espd-request-v2(1)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Φυλλο Συμμόρφωσης

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο