28 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22_24-02-2023 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΩΝ

22_2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρονος _ GREEN SOLUTION (1) signed

 

 

28 Φεβρουαρίου 2023

UPS για υπερηχοτομογράφο GE Voluson

UPS για υπερηχοτομογράφο GE Voluson

Κατηγορία:  
28 Φεβρουαρίου 2023

Καταγραφικό για οφθαλμολογικό μικροσκόπιο

Καταγραφικό για οφθαλμολογικό μικροσκόπιο

Κατηγορία:  
26 Φεβρουαρίου 2023

Ηχοβόλο κεφαλή για υπερηχοτομογράφο Mindray ΤΕ7

Ηχοβόλο κεφαλή για υπερηχοτομογράφο Mindray ΤΕ7

Κατηγορία:  
24 Φεβρουαρίου 2023

29/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ FIREWALL FORTIGATE 500Ε

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»,

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών,  για την προμήθεια Λογισμικού (CPV: 48732000-8, Πακέτα λογισμικού ασφάλειας δεδομένων),  για Ανανέωση Υπηρεσιών Firewall Fortigate 500Ε, δύο (2) τεμάχια, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)»

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 17.741,94 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 22.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%,

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. 29/2023, θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 7η Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 8η Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους εφόσον το επιθυμούν.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: prom2@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Ευθυμία Παπαδοπούλου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29_2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FIREWALL ( 23PROC012198584)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

24 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 27.02.2023 ΕΩΣ 03.03.2023 (ΕΝΗΜ. 24.02.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ

24 Φεβρουαρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 24.02.2023)

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ (2)

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

24 Φεβρουαρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 24-02-2023)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΩΤΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

24 Φεβρουαρίου 2023

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κατηγορία:  
23 Φεβρουαρίου 2023

35/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 82 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΚΑΙ FAN COIL, ΔΙΑΦΟΡΩΝ UNIT,

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 1η τακτική συνεδρίαση την 09.01.2023 (θέμα 55ο),  ΑΔΑ(ΨΗΡΔ469067-Ω9Ο)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «προμήθεια και εγκατάσταση 82 κλιματιστικών μονάδων τύπου split και fan coil, διαφόρων unit, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.535,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 56.463,00€ με Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».με αριθμ. διακήρυξης : 35/2023.

Η διακήρυξη θα καταχωρήθει στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr, στο Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Διαγωνισμού:  185 048

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24.03.2023. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 28.03.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα  καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας και του συνόλου των ειδών και των εργασιών (προμήθεια και τοποθέτηση).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών.

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2284  (Ευθυμία Παπαδοπούλου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr (στη διαδρομή: Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί), καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΨΡΓΞ469067-Φ56)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35_2023 [23PROC012184419

Μετάβαση στο περιεχόμενο