31 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην υπ’ αριθ. 19/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση «Υπηρεσιών Υποστήριξης και Διαχείρισης Συμβάντων – Κέντρο επιχειρήσεων σε 24ωρη (24Χ7) βάση, στα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου (CPV: 72315100-7)

Διενέργεια διαγωνισμού με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 121 του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για την απευθείας ανάθεση των «Υπηρεσιών Υποστήριξης και Διαχείρισης Συμβάντων – Κέντρο επιχειρήσεων σε 24ωρη (24Χ7) βάση, στα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου (CPV: 72315100-7)» για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  28.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 35.340,00€., με πρόσκληση της εταιρίας SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΦΜ 094149709, Λεωφ. Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15341, τηλ. 2106504100, να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε να καταθέσετε έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 19/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος, έως την Δευτέρα 06-02-2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 06-02-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., από την αρμόδια επιτροπή.

Πρόσκληση ΥΠΗΡ ΥΠ & ΔΙΑΧ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 24Χ7_19-2023_23PROC012056928

Υπόδειγμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 19-2023

31 Ιανουαρίου 2023

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Κατηγορία:  
27 Ιανουαρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 23.01.2023 ΕΩΣ 03.02.2023 (ΕΝΗΜ. 27.01.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

27 Ιανουαρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 27.01.2023)

ΧΜΤΑ-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΧ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ-Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

 

27 Ιανουαρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 27-01-2023)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

26 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθμ. 14/2023 για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 37.200,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Υπ΄ Αριθμ. 14/2023

για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 37.200,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες

14_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΗΜΔΗΣ

ΦΣ 14_2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

26 Ιανουαρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 16/2023
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΥΣ, (CPV:42924720-2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.999,76 € ΜΕ ΦΠΑ 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16_2023 [23PROC012035120}

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

25 Ιανουαρίου 2023

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

Κατηγορία:  
25 Ιανουαρίου 2023

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Κατηγορία:  
25 Ιανουαρίου 2023

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΙΝΟΥ “ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ”

2ος Κύκλος Σεμιναρίων
Σχολείο Ασθενών με Καρδιαγγειακές Παθήσεις

Μετά την επιτυχημένη πορεία του 1ου κύκλου
σεμιναρίων του Σχολείου Ασθενών ξεκινά την Τετάρτη,
25 Ιανουαρίου 2023, 7-9μμ ο επόμενος κύκλος
σεμιναρίων με θέμα:

«Ισχαιμική Μυοκαρδιοπάθεια/ Στεφανιαία Νόσος &
Υπερλιπιδαιμία»

Θα χαρούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στο κτίριο Μ2 του Μεγάρου
Μουσικής Θεσσαλονίκης (Αίθουσα CR1) και ώρα 7-9μμ

Με τιμή,
Διευθυντής Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Καθηγητής Βασίλειος Βασιλικός

προσκληση.pdf

flyer b κύκλος.pdf

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο