30 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 02.01.2023 ΕΩΣ 06.01.2023 (ΕΝΗΜ. 30.12.2022)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 02 ΕΩΣ 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

30 Δεκεμβρίου 2022

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 30.12.2022)

ΧΜΤΑ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- Β΄ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ (2)

ΧΜΤΑ-Β΄ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

 

30 Δεκεμβρίου 2022

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 30-12-2022)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

29 Δεκεμβρίου 2022

140/2022 προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση αναλυτή ως συνοδού εξοπλισμού» (CPV: 33696200-7), προϋπολογιζόμενης δαπάνης για ένα (1) έτος 92.242,00€ με ΦΠΑ 6%, η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 184.484,00€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  140/2022

      Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 28η/22-11-2022 συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 12ο) [ΑΔΑ: 6ΒΩΨ469067-ΕΞΝ] και της υπ’ αριθ. 5915/23-12-2022 [ΑΔΑ: 6ΜΧΩ469067-0ΤΑ] απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 172001, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 28η/22-11-2022 συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 12ο) [ΑΔΑ: 6ΒΩΨ469067-ΕΞΝ], για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση αναλυτή ως συνοδού εξοπλισμού» (CPV: 33696200-7), προϋπολογιζόμενης δαπάνης για ένα (1) έτος 92.242,00€ με ΦΠΑ 6%, η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 184.484,00€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 23-01-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ   

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡ ΑΝΟΣΟΛ ΕΞΕΤ για ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ 140-2022_22PROC011925780

ΕΕΕΣ ΑΝΤΙΔΡ ΑΝΟΣΟΛ ΕΞΕΤ για ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ 140-2022 (1) SIGNED

ΕΕΕΣ ΑΝΤΙΔΡ ΑΝΟΣΟΛ ΕΞΕΤ για ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ 140-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 140-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ 140-2022        

29 Δεκεμβρίου 2022

Διενέργεια Πρώτης Δημόσιας διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός παιδιατρικού κολονοσκοπίου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.920,00€ με ΦΠΑ 24%, FULL HIGH DEFINITION, με αισθητήριο εικόνας CMOS SENSOR και σύστημα μεταβλητής σκληρότητας, για τις ανάγκες του Γαστρεντερολογικής Μονάδας της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών, για τη προμήθεια  ενός παιδιατρικού κολονοσκοπίου: FULL HIGH DEFINITIONΜΕ αισθητήριο εικόνας CMOS  SENSOR και σύστημα μεταβλητής σκληρότητας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.920,00€ με ΦΠΑ 24%, για τις ανάγκες του Γαστρεντερολογικής Μονάδας της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 61942/20.12.2022 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του  διαγωνισμού.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται από 29.12.2022 έως 13.01.2023, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ., με μοναδικό αριθμό (22DIAB000025641).

Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.         

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 22DIAB000025641}

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ signed

 

 

Κατηγορία:  
21 Δεκεμβρίου 2022

Διακήρυξη 106/2022

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  106/2022 

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 26η/03-11-2022 (θέμα 25ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: 6ΗΚ4469067-ΓΧΘ) και της υπ’ αριθ. 5786/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΚ0469067-Κ7Υ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «ποικίλου Εξοπλισμού Πληροφορικής (CPV 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140.661,29 ευρώ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται στις 174.420,00 ευρώ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 27-01-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

     

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

espd-request-v2 zip

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 106_2022

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 106_2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 106-2022 signed 22PROC011869627

 

 

20 Δεκεμβρίου 2022

155/2022 Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «Δικτυακού Εξοπλισμού και Λογισμικού (CPV 30200000-1)»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  155/2022

      

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 28η/22-11-2022 συνεδρίασή του (θέμα 49ο) [ΑΔΑ: 6ΗΚ4469067-ΓΧΘ] και της υπ’ αριθ. 5657/12-12-2022 [ΑΔΑ: ΩΖΨΜ469067-71Δ]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

 

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «Δικτυακού Εξοπλισμού και Λογισμικού (CPV 30200000-1)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 233.790,32 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 289.900,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 01-02-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ      

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΤ ΕΞΟΠΛ Κ ΛΟΓ 155-2022_22PROC011851356

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 155-2022

ΕΕΕΣ ΔΙΚΤ ΕΞΟΠΛ Κ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 155-2022

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 155-2022

ΕΕΕΣ ΔΙΚΤ ΕΞΟΠΛ Κ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 155-2022

16 Δεκεμβρίου 2022

199/2022 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας θα προβεί σε Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 179851) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» (CPV: 72253200-5), σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 2541/14-12-2022 Απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου μας [ΑΔΑ:ΨΞΨΗ469067-ΨΗΨ], με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαπραγμάτευσης για την ανανέωση των συμβάσεων συντήρησης κεντρικών πληροφοριακών εφαρμογών του Νοσοκομείου, με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. β, υποπερ. ββ) και γγ), για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 88.910,00€ χωρίς Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (44.455,00€ ανά έτος), η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 110.248,40€ (55.124,20€ ανά έτος).

 

 

 

22PROC011837917 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 199_2022 1

22PROC011837917 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 199_2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ επεκτάσεις των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων «MediLab_LIS» & «e-AIMA»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ λογισμικού “e-AIMA”

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MEDILAB L.I.M.S

16 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 19.12.2022 ΕΩΣ 23.12.2022 (ΕΝΗΜ. 16.12.2022)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

16 Δεκεμβρίου 2022

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 16.12.2022)

ΧΜΤΑ-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ-Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο