3 Ιανουαρίου 2023

«∆ιενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» (CPV: 90470000-2), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, με δυνατότητα προαίρεσης, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 37.200,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» (CPV: 90470000-2), όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το με αριθμ. πρωτ.: 63505/30-12-2022 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της 2ης διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από 03.01.2023 έως 07.01.2023

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, με μοναδικό αριθμό: 23DIAB000025657.         

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2η [23DIAB000025657 ]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 2η διαβούλευση για τον καθαρισμό δικτύων αποχέτευσης (1)signed

Κατηγορία:  
3 Ιανουαρίου 2023

Δεύτερη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» (CPV: 45259000-7), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, με δυνατότητα προαίρεσης προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 21.370,00€ χωρίς ΦΠΑ η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 26.498,80€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη διενέργεια   της 2ης ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση των κεντρικών συστημάτων κλιματισμού» ((CPV:45259000-7), όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το με αριθμ. πρωτ.: 63505/30-12-2022 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της 2ης διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από 03.01.2023 έως 07.01.2023

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις με μοναδικό αριθμό: 23DIAB000025656.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 2η διαβούλευση Συντήρηση κεντρικών συστημάτων κλιματισμού (1)signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΣΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ [23DIAB000025656 ]

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο