31 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην υπ’ αριθ. 19/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση «Υπηρεσιών Υποστήριξης και Διαχείρισης Συμβάντων – Κέντρο επιχειρήσεων σε 24ωρη (24Χ7) βάση, στα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου (CPV: 72315100-7)

Διενέργεια διαγωνισμού με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 121 του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για την απευθείας ανάθεση των «Υπηρεσιών Υποστήριξης και Διαχείρισης Συμβάντων – Κέντρο επιχειρήσεων σε 24ωρη (24Χ7) βάση, στα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου (CPV: 72315100-7)» για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  28.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 35.340,00€., με πρόσκληση της εταιρίας SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΦΜ 094149709, Λεωφ. Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15341, τηλ. 2106504100, να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε να καταθέσετε έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 19/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος, έως την Δευτέρα 06-02-2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 06-02-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., από την αρμόδια επιτροπή.

Πρόσκληση ΥΠΗΡ ΥΠ & ΔΙΑΧ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 24Χ7_19-2023_23PROC012056928

Υπόδειγμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 19-2023

31 Ιανουαρίου 2023

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο