26 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθμ. 14/2023 για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 37.200,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Υπ΄ Αριθμ. 14/2023

για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 37.200,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες

14_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΗΜΔΗΣ

ΦΣ 14_2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

26 Ιανουαρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 16/2023
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΥΣ, (CPV:42924720-2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.999,76 € ΜΕ ΦΠΑ 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16_2023 [23PROC012035120}

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο