10 Ιανουαρίου 2023

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/01/2023

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 11/01/2023  από 14:00 έως 18:00,  δεν θα λειτουργεί το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου λόγω ηλεκτρολογικών εργασιών στο κτίριο Διοίκησης.

Υποδιεύθυνση Πληροφορικής

Κατηγορία:  
10 Ιανουαρίου 2023

3/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  3/10-01-2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  (CPV: 48180000-3), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 32.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η 18-01-2023  ημέρα

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 18-01-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

23PROC011966230 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_3_2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο