17 Ιανουαρίου 2023

: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΥ »

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ

Κατηγορία:  
17 Ιανουαρίου 2023

07/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3ΜΗΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Αριθμός  7/2023

 Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 181783) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την  προμήθεια του είδους «ΤΡΟΦΙΜΑ,ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» του Νοσοκομείου (CPV 158940000-1), χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τρείς (3) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 237.045,34€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά), και τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές προδιαγραφές  του υπ’αριθμ. διακ.: 52/2019 ετήσιου διαγωνισμού, όπως αυτές εγκρίθηκαν με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 18η /19-10-2018) συνεδρίασή του (θέμα 108Ο) με ΑΔΑ: ΩΧΥΖ469067-ΟΔΡ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3μηνο 2022 7_2023_23PROC011993480

ΕΕΕΣ 7_2023 (1)SIGNED

ΕΕΕΣ 7_2023 zip

Μετάβαση στο περιεχόμενο