23 Φεβρουαρίου 2023

35/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 82 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΚΑΙ FAN COIL, ΔΙΑΦΟΡΩΝ UNIT,

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 1η τακτική συνεδρίαση την 09.01.2023 (θέμα 55ο),  ΑΔΑ(ΨΗΡΔ469067-Ω9Ο)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «προμήθεια και εγκατάσταση 82 κλιματιστικών μονάδων τύπου split και fan coil, διαφόρων unit, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.535,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 56.463,00€ με Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».με αριθμ. διακήρυξης : 35/2023.

Η διακήρυξη θα καταχωρήθει στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr, στο Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Διαγωνισμού:  185 048

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24.03.2023. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 28.03.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα  καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας και του συνόλου των ειδών και των εργασιών (προμήθεια και τοποθέτηση).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών.

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2284  (Ευθυμία Παπαδοπούλου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr (στη διαδρομή: Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί), καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΨΡΓΞ469067-Φ56)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35_2023 [23PROC012184419

Μετάβαση στο περιεχόμενο