23 Ιουνίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 26.06.2023 ΕΩΣ 30.06.2023 (ΕΝΗΜ. 23.06.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 26 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

23 Ιουνίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 23.06.2023)

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

 

23 Ιουνίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 23-06-2023)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

23 Ιουνίου 2023

Διακήρυξη 79/2023 Επαναληπτικού Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσεως και σιδερωτηρίου ιματισμού (CPV 98315000-4), για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, 497.316,88€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 616.672,94€ (ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη 248.658,44€ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 308.336,47€ με Φ.Π.Α.), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 1032/01-06-2023 απόφασης που έλαβε ο Διοικητής του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: Ρ612469067-Β1Η), αναφορικά με την έγκριση διενέργειας Επαναληπτικού Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσεως και σιδερωτηρίου ιματισμού (CPV 98315000-4), και της υπ’ αριθ. πρωτ. 2861/02-06-2023 (ΑΔΑ: ΨΝ1Δ469067-0ΦΓ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

 

Επαναληπτικό Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσεως και σιδερωτηρίου ιματισμού (CPV 98315000-4), για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, 497.316,88€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 616.672,94€ (ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη 248.658,44€ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 308.336,47€ με Φ.Π.Α.), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  27-07-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

 

Πίνακας-Υπολογισμού-Οικονομικής-Προσφοράς

Πίνακας-Συμμόρφωσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 79_2023 ανάθεση υπηρεσιών πλύσεως και σιδερωτηρίου ιματισμού ΚΗΜΔΗΣ

espd-request-v2 (1)

espd-request-v2 (1)

Διαβιβαστικό Ανακοίνωσης προς κάθε ενδιαφερόμενο (1)SIGNED

ΑΠΟΦΑΣΗ 1295 ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

21 Ιουνίου 2023

96-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την  «Προμήθεια δέκα (10) καρδιοτοκογράφων δίδυμης κύησης» (CPV: 33112340-3), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.650,00€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 30.566,00€.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας .

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, Αρμόδια υπάλληλος: Αργύρη Μαρία.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 27-06-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στο Γραφείο Προμηθειών   του Νοσοκομείου.

 

23PROC12927072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΩΝ 96-2023

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

21 Ιουνίου 2023

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 26 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 4 ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΝΑΔΝΘ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 26 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 4 ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΝΑΔΝΘ

Κατηγορία:  
21 Ιουνίου 2023

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Κατηγορία:  
21 Ιουνίου 2023

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

Κατηγορία:  
20 Ιουνίου 2023

Διακήρυξη για το διαγωνισμό του έργου «Διαμόρφωση Πνευμονολογικής Κλινικής 20 Κλινών με τα αντίστοιχα εργαστήρια, στον 5ο όροφο του Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ (Κτίριο Α’, Πτέρυγα Ι)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΕΡΓΟΥ_Ιπποκράτειο_espd_signed-ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΨΤΠ746ΜΩΝ1-ΥΕΚ

Διαβιβαστικό διακήρυξης

20 Ιουνίου 2023

ΛΥΧΝΙΕΣ XENON

ΛΥΧΝΙΕΣ XENON

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο