21 Ιουνίου 2023

96-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την  «Προμήθεια δέκα (10) καρδιοτοκογράφων δίδυμης κύησης» (CPV: 33112340-3), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.650,00€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 30.566,00€.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας .

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, Αρμόδια υπάλληλος: Αργύρη Μαρία.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 27-06-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στο Γραφείο Προμηθειών   του Νοσοκομείου.

 

23PROC12927072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΩΝ 96-2023

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

21 Ιουνίου 2023

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 26 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 4 ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΝΑΔΝΘ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 26 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 4 ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΝΑΔΝΘ

Κατηγορία:  
21 Ιουνίου 2023

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Κατηγορία:  
21 Ιουνίου 2023

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο