27 Ιουνίου 2023

98/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ κ ΚΑΙ λ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΩΝ-ΒΑΡΙΩΝ ΑΛΥΣΩΝ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ, (CPV 33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟ-ΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.726,09 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 29.883,20 ΜΕ ΦΠΑ 24% & 6%, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τον προσδιορισμό κ και λ ελαφρών αλύσων-βαριών αλύσων ανοσοσφαιρινών και άλλων ανοσολογικών δεικτών, με ταυτόχρονη παραχώρηση ως συνοδού εξοπλισμού, ενός αυτοματοποιημένου αναλυτή ειδικών πρωτεϊνών με τη μέθοδο της θολοσιμετρίας, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (CPV: 33127000-6, Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων) .
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 27.726,09 χωρίς Φ.Π.Α και 29.883,20 με Φ.Π.Α. 6% & 24%
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012963333)
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 7η ΙΟΥΛΙΟΥ 2023   και ώρα 14:00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.
Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Ευθυμία Παπαδοπούλου.

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 98-2023 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 23PROC012963333

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 98-2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ κ-λ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΏΝ με συνοδό ΟΡΘΗ (1)SIGNED

27 Ιουνίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτης Διαδικασιας για την επιλογη αναδοχου κατασκευης του εργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 20 ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΤΟΝ 5ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ Α’, ΠΤΕΡΥΓΑ Ι)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 20 ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ,
ΣΤΟΝ 5ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ Α’, ΠΤΕΡΥΓΑ Ι)»

Η Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως 11, Καλαμαριά)

προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής
του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 20 ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ,
ΣΤΟΝ 5ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ Α’, ΠΤΕΡΥΓΑ Ι)» (45210000-2 – Εργασίες κατασκευής
κτιρίων), με προϋπολογισμό €1.653.042,30 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με
ΦΠΑ 24%: € 2.049.772,45).

Περίληψη Διακήρυξης για τη Διαμόρφωση Πνευμονολογικής Κλινικής 5ο όρ κτηρίου Α του ΓΝΘΙ_ΨΤΠ746ΜΩΝ1-ΥΕΚ

27 Ιουνίου 2023

Συντήρηση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας του ΓΝΘ Ιπποκράτειο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο