29 Ιουνίου 2023

82/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι 

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχων για  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, με δυνατότητα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης 166.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (83.000,00€/έτος), η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 205.840,00€ (102.920,00€/έτος), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 197465 .

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη, Πέμπτη  13.07.2023 και ώρα  14.00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 14.07.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

23PROC012980049 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 82-2023

82-2023 ΕΕΕΣ (1)SIGNED

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2023

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο