23 Ιουνίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 26.06.2023 ΕΩΣ 30.06.2023 (ΕΝΗΜ. 23.06.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 26 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
23 Ιουνίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 23.06.2023)

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)  
23 Ιουνίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 23-06-2023)

ΩΡΛ Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ Β΄ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ  
23 Ιουνίου 2023

Διακήρυξη 79/2023 Επαναληπτικού Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσεως και σιδερωτηρίου ιματισμού (CPV 98315000-4), για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, 497.316,88€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 616.672,94€ (ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη 248.658,44€ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 308.336,47€ με Φ.Π.Α.), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 1032/01-06-2023 απόφασης που έλαβε ο Διοικητής του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: Ρ612469067-Β1Η), αναφορικά με την έγκριση διενέργειας Επαναληπτικού Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσεως και σιδερωτηρίου ιματισμού (CPV 98315000-4), και της υπ’ αριθ. πρωτ. 2861/02-06-2023 (ΑΔΑ: ΨΝ1Δ469067-0ΦΓ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου   Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι   Επαναληπτικό Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσεως και σιδερωτηρίου ιματισμού (CPV 98315000-4), για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, 497.316,88€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 616.672,94€ (ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη 248.658,44€ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 308.336,47€ με Φ.Π.Α.), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  27-07-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πρωινή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).   Πίνακας-Υπολογισμού-Οικονομικής-Προσφοράς Πίνακας-Συμμόρφωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 79_2023 ανάθεση υπηρεσιών πλύσεως και σιδερωτηρίου ιματισμού ΚΗΜΔΗΣ espd-request-v2 (1) espd-request-v2 (1) Διαβιβαστικό Ανακοίνωσης προς κάθε ενδιαφερόμενο (1)SIGNED ΑΠΟΦΑΣΗ 1295 ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετάβαση στο περιεχόμενο