7 Ιουνίου 2023

76/2023 Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την ανάθεση των «Υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών πληροφοριακών εφαρμογών του Νοσοκομείου»[CPV: 72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 76/2023

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 195749) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των «Υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών πληροφοριακών εφαρμογών του Νοσοκομείου»[CPV: 72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής], που περιλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. β, υποπερ. ββ) και γγ) για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 93.196,77€ χωρίς ΦΠΑ και 115.564,00€ με ΦΠΑ 24%.

76-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡ_ΠΛΗΡΟΦ_ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_SIGNED

ΕΕΕΣ (1)SIGNED

 

 

 

 

7 Ιουνίου 2023

Συμμόρφωση των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του Β΄ Κτηρίου του Νοσοκομείου

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β΄ ΚΤΗΡΙΟΥ

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο