21 Απριλίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 21.04.2023)

ΧΜΤΑ-Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

21 Απριλίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 21-04-2023)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

21 Απριλίου 2023

Εγκατάσταση φίλτρων νερού για το ενιαίο Ενδοσκοπικό

Εγκατάσταση φίλτρων νερού για το ενιαίο Ενδοσκοπικό

Κατηγορία:  
21 Απριλίου 2023

57/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια της Απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 4η/23-03-2023 (θέμα 124ο) Συνεδρίασή του (ΑΔΑ: 6Κ3Ν469067-ΙΑΑ) και της υπ’ υπ’ αριθμ.: 2074/07-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΩΗΕ469067-ΟΛΑ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών δύο (2) ηλεκτρολόγων σε εργολάβο (CPV: 71314100-3), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 84.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 104.160,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με αριθμ. διακ. 57/2023.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 08-05-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05-05-2023 και ώρα 14:00. Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr, στο Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Διαγωνισμού:  190104.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr (στη διαδρομή: Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί), καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 57_2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΕΤΟΣ 23PROC012525322

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 57_2023 6ΗΟΔ469067-9Ρ2

espd-request-v2

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2

20 Απριλίου 2023

Διακήρυξη 50/2023 Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσεως και σιδερωτηρίου ιματισμού (CPV 98315000-4), για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, 497.316,88€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 616.672,94€ (ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη 248.658,44€ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 308.336,47€ με Φ.Π.Α.), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 1971/19-10-2022 απόφασης που έλαβε ο Διοικητής του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 63ΜΤ469067-Σ1Χ), αναφορικά με την έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσεως και σιδερωτηρίου ιματισμού (CPV 98315000-4), και της υπ’ αριθ. πρωτ. 1473/20-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΨΕ469067-ΥΧΓ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

 

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσεως και σιδερωτηρίου ιματισμού (CPV 98315000-4), για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, 497.316,88€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 616.672,94€ (ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη 248.658,44€ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 308.336,47€ με Φ.Π.Α.), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 24-05-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Πίνακας Υπολογισμού Οικονομικής Προσφοράς

Πίνακας Συμμόρφωσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50_2023 ανάθεση υπηρεσιών πλύσεως και σιδερωτηρίου ιματισμού ΚΗΜΔΗΣ

espd-request-v2 (1) (1)

espd-request-v2 (1) (1)

20 Απριλίου 2023

ΛΑΜΠΑ 24V-150W

ΛΑΜΠΕΣ 24V-150W

Κατηγορία:  
13 Απριλίου 2023

23/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ & ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 4η/23-03-2023 συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 24ο) [ΑΔΑ: 67ΟΚ469067-ΚΗΜ] και της υπ’ αριθ. 580/26-01-2023 [ΑΔΑ: 9ΞΨΑ469067-9ΩΓ]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

 

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση ενοποιημένου βιοχημικού και ανοσολογικού εξοπλισμού (CPV: 38434500-1)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 944.808,70€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 1.171.562,79€ για ένα (1) έτος και 1.889.617,40€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 2.343.125,58€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 14-06-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ      

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡ ΒΙΟΧ ΑΝΟΣΟΛ ΑΝΑΛΥΤΩΝ_23-2023_23PROC012500797

ΕΕΕΣ-espd-request-v2_2023-23 (1) SIGNED

ΕΕΕΣ-espd-request-v2_2023-23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Oικονομική Προσφορά

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΧ & ΑΝΟΣΟΛ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 23-2023     

ΑΠΟΦ ΤΡΟΠ ΔΙΑΚ Κ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ_6ΕΦΓ469067-Ψ3Σ

Ανακοίνωση ΤΡΟΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΜΕΤΑΘ ΗΜΕΡΟΜ_23PROC012666460

 

13 Απριλίου 2023

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Κατηγορία:  
12 Απριλίου 2023

59/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Αριθμός  59/2023

 

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 190075) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την  προμήθεια του είδους «ΤΡΟΦΙΜΑ,ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» του Νοσοκομείου (CPV 158940000-1), χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τρείς (3) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 243.042,94€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

23PROC012498452 59-2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

espd-request-v2

espd-request-v2

 

 

12 Απριλίου 2023

58/2023 Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου (CPV 98370000-7), για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  58/2023

Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου [CPV 98370000-7] για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.620,00€ χωρίς ΦΠΑ (26.808,80€ με ΦΠΑ), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 191140

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 28-04-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 02-05-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. 

 Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2284  (κα Μαρία Τζήμα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

espd-request-v2 (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2 (1)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 58_2023 ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΗΔΕΙΩΝ 1 ΣΥΝ 1 έτος (1)SIGNED

Μετάβαση στο περιεχόμενο