3 Απριλίου 2023

48/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  48/2023

Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Μόνιτορ μεταφοράς, οκτώ (8) Οξυμέτρων, δύο (2) Καροτσιών ανάνηψης, τεσσάρων (4) Επιτοιχίων αναρροφήσεων και δύο (2) Τροχηλάτων νοσηλείας, για την ανάπτυξη δύο κλινών ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.870,97 € χωρίς ΦΠΑ, που διαμορφώνεται σε 11.000,00 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της αναλυτικής Διακήρυξης, όπου αναγράφονται οι ποσότητες του είδους.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών, ήτοι 177,42€ (για το σύνολο των ειδών).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 189328

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 03-05-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 05-05-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13η μεσημβρινή. 

 Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2232  (Σοφία Πασχαλίδου). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

espd-request-v2

espd-request-v2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6ΡΙΥ469067-Β0Π

48_2023 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

48_2023 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 48_2023 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 14_2020 23PROC012428161

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 48_2023 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΟΥ 14_2020 ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ SIGNED

 

3 Απριλίου 2023

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

                Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ» (CPV 55322000-3), όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το με αριθμ. πρωτ.: 14686/29-03-2023 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του Νοσοκομείου.

                Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

                Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

                Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

                Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

                Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις με μοναδικό αριθμό διαβούλευσης : 23DIAB000026215, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.              

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (1) signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο