12 Απριλίου 2023

59/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Αριθμός  59/2023

 

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 190075) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την  προμήθεια του είδους «ΤΡΟΦΙΜΑ,ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» του Νοσοκομείου (CPV 158940000-1), χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τρείς (3) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 243.042,94€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

23PROC012498452 59-2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

espd-request-v2

espd-request-v2

 

 

12 Απριλίου 2023

58/2023 Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου (CPV 98370000-7), για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  58/2023

Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου [CPV 98370000-7] για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.620,00€ χωρίς ΦΠΑ (26.808,80€ με ΦΠΑ), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 191140

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 28-04-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 02-05-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. 

 Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2284  (κα Μαρία Τζήμα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

espd-request-v2 (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2 (1)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 58_2023 ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΗΔΕΙΩΝ 1 ΣΥΝ 1 έτος (1)SIGNED

12 Απριλίου 2023

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

6ΠΗΖ469067-Κ6Φ

Μετάβαση στο περιεχόμενο