13 Απριλίου 2023

23/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ & ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 4η/23-03-2023 συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 24ο) [ΑΔΑ: 67ΟΚ469067-ΚΗΜ] και της υπ’ αριθ. 580/26-01-2023 [ΑΔΑ: 9ΞΨΑ469067-9ΩΓ]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

 

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση ενοποιημένου βιοχημικού και ανοσολογικού εξοπλισμού (CPV: 38434500-1)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 944.808,70€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 1.171.562,79€ για ένα (1) έτος και 1.889.617,40€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 2.343.125,58€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 14-06-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ      

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡ ΒΙΟΧ ΑΝΟΣΟΛ ΑΝΑΛΥΤΩΝ_23-2023_23PROC012500797

ΕΕΕΣ-espd-request-v2_2023-23 (1) SIGNED

ΕΕΕΣ-espd-request-v2_2023-23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Oικονομική Προσφορά

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΧ & ΑΝΟΣΟΛ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 23-2023     

ΑΠΟΦ ΤΡΟΠ ΔΙΑΚ Κ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ_6ΕΦΓ469067-Ψ3Σ

Ανακοίνωση ΤΡΟΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΜΕΤΑΘ ΗΜΕΡΟΜ_23PROC012666460

 

13 Απριλίου 2023

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο