4 Απριλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 54/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ (CPV 42931100-2), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.461,80€ € ΜΕ ΦΠΑ 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών,  για την προμήθεια μιας κυτταροφυγόκεντρου (CPV 42931100-2 – Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα), με τα απαραίτητα παρελκόμενα για την λειτουργία της  για το Κυτταρολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη).

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 15.695,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 19.461,80 με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: prom2@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Ευθυμία Παπαδοπούλου.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 18η Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές.Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο των ειδών (κυτταροφυγόκεντρος και αναλώσιμα.)
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 19η Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους εφόσον το επιθυμούν.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των λοιπών προσφορών την ημέρα αποσφράγισής τους έως και την επομένη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54-2023 ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 23DIAB000026036

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 54-2023

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο