10 Απριλίου 2023

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

                Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες «αναβάθμισης της Α’ Νεογνολογικής Κλινικής ΑΠΘ και της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ» του Νοσοκομείου, όπως αυτές υποβλήθηκαν µε τα με αριθμ. πρωτ.: 71/20-03-2023, 243/23-03-2023 και 246/03-04-2023 έγγραφα των Διευθυντών της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ  και της Α’ Νεογνολογικής Κλινικής ΑΠΘ του Νοσοκομείου, αντίστοιχα.

                Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

                Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

                Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

                Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

                Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις με μοναδικό αριθμό διαβούλευσης : 23DIAB000026236, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.              

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (1) signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΚΜ_ΑΝΚ_merged

 

Κατηγορία:  
10 Απριλίου 2023

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΙΙ κτ. Α΄

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΙΙ κτ. Α΄

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο