26 Απριλίου 2023

60/2023 Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV:50421000-2)» του Νοσοκομείου, για διάστημα ενός (1) έτους

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV:50421000-2)» του Νοσοκομείου, για διάστημα ενός (1) έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», με συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη  ανέρχεται σε 25.545,41€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 31.676,31€.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διαπραγμ 3σ ΣΥΝΤΗΡ ΙΑΤΡ ΕΞΟΠΛ 1 ΕΤΟΣ_23PROC012558546

ΕΕΕΣ ΕΠΙΣΚ Κ ΣΥΝΤΗΡ ΙΑΤΡ ΕΞΟΠΛ 60-2023 (1)signed

ΕΕΕΣ ΕΠΙΣΚ Κ ΣΥΝΤΗΡ ΙΑΤΡ ΕΞΟΠΛ 60-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- Οικονομική Προσφορά

26 Απριλίου 2023

Κλάδεμα δένδρων

Ε.Α. Κλάδεμα δένδρων

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο