Διενέργεια Πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση υπηρεσιών δύο (2) ηλεκτρολόγων σε εργολάβο για ένα έτος, , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.000,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».
15 Φεβρουαρίου 2023
ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 17-02-2023)
17 Φεβρουαρίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο