ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ 5ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ Γ΄ κτ. – ΧΩΡΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17-06-2022
21 Ιουνίου 2022
∆ιενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ»
22 Ιουνίου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο