Διενέργεια Πρώτης Δημόσιας διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) επιτραπέζιων και δύο (2)συστημάτων οροφής, καθαρισμού του εργαστηριακού περιβάλλοντος από πτητικές οργανικές ενώσεις και ιούς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
13 Δεκεμβρίου 2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθμ. 194/2022 για την ανάθεση των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας του Νοσοκομείου [CPV 79417000-0], προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.483,67€ απαλλασσόμενη από ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες
13 Δεκεμβρίου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο