21 Δεκεμβρίου 2023

159/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 159/2023

      Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 17η/12-10-2023 (θέμα 33ο) Συνεδρίασή του (ΑΔΑ:63ΕΖ469067-ΕΕΥ) και της υπ’ αριθμ. 5070/16-11-2023 (ΑΔΑ:ΨΗΠΛ469067-3ΒΓ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τα έτη 2023, 2024 και 2025 και της υπ’ αριθμ. 53028/20-11-2023 (ΑΔΑ:9ΑΠ7ΟΡ1Ο-7ΑΞ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που θα βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση των «Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας», CPV: 79417000-0, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, 48.000,00 € χωρίς ΦΠΑ  (24.000,00€/έτος), η οποία διαμορφώνεται σε 59.520,00 € με ΦΠΑ (29.760,00€/έτος), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με αριθμ. διακ. 159/2023.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως  49, στις 05-01-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 04-01-2024 και ώρα 18:00.

Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: https://nepps.eprocurement.gov.gr,

στο Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Διαγωνισμού:  284483.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 159_2023 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_23PROC014033323

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΨΓΠΘ469067-ΔΓ9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2

espd-request-v2

21 Δεκεμβρίου 2023

Εργασία αρχιτεκτονικής αποτύπωσης του χώρου του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου και εκπόνηση διαγράμματος διαφυγής για τον εν λόγω χώρο

Εργασίες στον χώρο του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο