11 Δεκεμβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

4.38 – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ – ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf

11 Δεκεμβρίου 2023

184/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 184/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΏΝ (3) ΜΗΝΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.328,00€ ΜΕ ΦΠΑ 13%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11.00, πρωινή  στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313312232, Αρμόδιος υπάλληλος Αργύρη Μαρία.

184-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ (1) SIGNED

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

11 Δεκεμβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

4.47 – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΒ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf

11 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

6ΨΔΡ469067-5ΔΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο