7 Δεκεμβρίου 2023

90/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV: 22000000-0) ΚΑΙ CATERING-ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CPV: 39222000-4), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 3ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 90/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV: 22000000-0) ΚΑΙ CATERING-ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CPV: 39222000-4), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 3ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ Π/Υ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορώνγια την προμήθεια των αναγκαίων ειδών για τη διοργάνωση του 3ου Συνεδρίου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 12.000,00 € με ΦΠΑ (13% και 24%).

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας  για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, Αρμόδια υπάλληλος Σοφία Πασχαλίδου.

Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει πρόσκληση προς:

α) την εταιρία ΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια έντυπου υλικού (CPV: 22000000-0), και

β) την εταιρία Χούτος catering ΑΕ να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια υλικών τροφοδοσίας – Catering (CPV: 39222000-4),

σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

90_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_23PROC013907793

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο