22 Μαΐου 2023

75/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ CISO

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την ανάθεση υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφαλείας Πληροφοριών και Δικτύων, CISO, στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου για την Ασφάλεια Πληροφοριών και Δικτύων (CPV: 72253200-5), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (18.600,00 € με Φ.Π.Α. 24%) για το πρώτο έτος και 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (18.600,00 € με Φ.Π.Α. 24%) για το επόμενο έτος , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ετήσια Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 15.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α και 18.600,00€ με ΦΠΑ 24%.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313312232, Αρμόδιος υπάλληλος Αργύρη Μαρία.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 26η Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.

 

23PROC012719784 _75_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ CISO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

19 Μαΐου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 22.05.2023 ΕΩΣ 26.05.2023 (ΕΝΗΜ. 19.05.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 26 ΜΑΙΟΥ

19 Μαΐου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 19.05.2023)

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ (2)

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

 

19 Μαΐου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 19-05-2023)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

16 Μαΐου 2023

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Κατηγορία:  
16 Μαΐου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (68ΘΩ469067-ΑΒΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (68ΘΩ469067-ΑΒΝ).pdf

16 Μαΐου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΑΔΑ 68ΘΩ469067-ΑΒΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΑΔΑ 68ΘΩ469067-ΑΒΝ).pdf

16 Μαΐου 2023

Εργαστηριακοί πάγκοι Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου

Έρευνα αγοράς για εργαστηριακούς πάγκους του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου

Κατηγορία:  
16 Μαΐου 2023

Οικοδομικές εργασίες και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την αποκατάσταση χώρων του Κτηρίου Α του Νοσοκομείου

Έρευνα αγοράς για Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την αποκατάσταση χώρων του Κτηρίου Α

Κατηγορία:  
15 Μαΐου 2023

Προμήθεια υλικών για το εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Προμήθεια υλικών για το εργαστήριο Βιοϊατρικής ΤεχνολογίαςΠρομήθεια υλικών για το εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο