9 Μαΐου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 70/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Ω.Ρ.Λ. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ CARL ZEISS ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΥΠΟΣ OPMI SENSERA (CPV: 32333200-8 ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, 11.300,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΗΤΟΙ 14.012,00,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με  αριθ. 702023,  στην εταιρεία
 AMVIS ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Α.Φ.Μ.: 094317562, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Λ. Σπάτων 160, ΤΚ: 15351, Παλλήνη, τηλ: 211 6000400, email: postmaster@amvis.gr,  προκειμένου να καταθέσει προσφορά,  για την προμήθεια ενός συστήματος βιντεοσκόπησης για το χειρουργικό Ω.Ρ.Λ. μικροσκόπιο του οίκου CARL ZEISS Γερμανίας, τύπος OPMI SENSERA αποτελούμενο από α) κατανομέα φωτός και β) ¨έγχρωμη βιντεοκάμερα υψηλής ανάλυσης, με αποχρωματικά οπτικά,   προϋπολογιζόμενης δαπάνης  11.300,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 14.012,00,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος κα Ε.Παπαδοπούλου.

Πρέπει να κατατεθεί έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Δευτέρα 22.05.2023 και ώρα 14.00 μ.μ., στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές.Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη  23.05.2023 και ώρα 14.00 μ.μ. , στο Γραφείο Προμηθειών   του Νοσοκομείου, , ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους εφόσον το επιθυμούν.

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 70-2023 [23PROC012636010

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο