22 Μαΐου 2023

75/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ CISO

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την ανάθεση υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφαλείας Πληροφοριών και Δικτύων, CISO, στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου για την Ασφάλεια Πληροφοριών και Δικτύων (CPV: 72253200-5), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (18.600,00 € με Φ.Π.Α. 24%) για το πρώτο έτος και 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (18.600,00 € με Φ.Π.Α. 24%) για το επόμενο έτος , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ετήσια Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 15.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α και 18.600,00€ με ΦΠΑ 24%.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313312232, Αρμόδιος υπάλληλος Αργύρη Μαρία.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 26η Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.

 

23PROC012719784 _75_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ CISO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο