15 Μαΐου 2023

Προμήθεια υλικών για το εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Προμήθεια υλικών για το εργαστήριο Βιοϊατρικής ΤεχνολογίαςΠρομήθεια υλικών για το εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:  
15 Μαΐου 2023

74/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 74/2023 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.102/2021 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

      Το  ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», διενεργεί 2ο Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με Αριθμ. Διακήρυξης 74/2023 του με Αριθμ. Διακήρυξης 102/2021 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Για Τις ανάγκες του Αγειοχειρουργικού και του Παθολογοανατομικού Τμήματος του ΓΝΘ Ιπποκράτειο», και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), και ειδικότερα για το τμήμα με α/α 9: μία (1) Βαθιά κατάψυξη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ).

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διακήρυξης είναι το ΠΕΠ «Κεντρικής Μακεδονίας», Κωδ. Πράξης: 5075935, Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0081 και Κωδικό ενάριθμου στο ΠΔΕ: 2020ΕΠ00810097.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού, είτε για το κάθε είδος χωριστά, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της αναλυτικής Διακήρυξης, όπου αναγράφονται οι ποσότητες του κάθε είδους. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα τμήμα, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του ζητούμενου είδους.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό), υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:  189390.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: 17-05-2023.

 Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 15-06-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 19-06-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. 

 Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2232 (Πασχαλίδου Σοφία). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ.

    ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

espd-request-v2 PDF

espd-request-v2 XML site

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 74_2023 ΓΙΑ ΑΓΟΝΟ ΕΙΔΟΣ_ 23PROC012672338

Μετάβαση στο περιεχόμενο