24 Μαΐου 2023

77/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την προμήθεια «Λογισμικού προβολής Απεικονιστικών Εξετάσεων», (CPV: 48180000-3) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 25.806,45€ χωρίς Φ.Π.Α και 32.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας .

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313312232, Αρμόδιος υπάλληλος Αργύρη Μαρία.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 31η Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.

23PROC012742491 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

24 Μαΐου 2023

ΣΚΙΑΣΗ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ – ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

ΣΚΙΑΣΗ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ – ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Κατηγορία:  
24 Μαΐου 2023

ΣΚΙΣΗ – ΜΡΜΒΡΑΝΕΣ – ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

ΣΚΙΑΣΗ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ – ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο