22 Αυγούστου 2022

135/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ» (CPV: 72611000-6), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ(ΠΡΩΗΝ ΝΑΔΝΘ), ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»,

σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 18η/ 29-6-2022 συνεδρίασή του (θέμα 38ο) (ΑΔΑ:9ΕΔΨ469067-9ΞΝ), διενεργεί Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με Αριθμ. Διακήρυξης 135/2022 για την ανάθεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ» (CPV: 72611000-6), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και της αποκεντρωμένης Υγειονομικής Μονάδας του Νοσοκομείου(πρώην ΝΑΔΝΘ), για δύο (2) έτη , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 125.806,44€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 156.000,00€, (ετήσια δαπάνη 62.903,22€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 78.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr..

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό), υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των ζητουμένων υπηρεσιών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 170504

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 07-09-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 08-09-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2232 (Αργύρη Μαρία). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ.

 

 

                                                                                                                                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

                                                                                                                                                                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

 

 

 

22PROC011123382  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 135_2022

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – espd-request-v2-1

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

22 Αυγούστου 2022

Έρευνα αγοράς για έγκριση σκοπιμότητας Αξονικού Τομογράφου

Έρευνα αγοράς για έγκριση σκοπιμότητας Αξονικού Τομογράφου

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο