5 Αυγούστου 2022

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικος Διαγωνισμός με Αριθμ. Διακήρυξης 128/2022 για την ανάθεση των υπηρεσιών «υποστήριξης –καταχώρησης στοιχείων σε λογισμικές εφαρμογές του ΓΝΘ Ιπποκράτειο (CPV: 79500000-9)

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»,

διενεργεί Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με Αριθμ. Διακήρυξης 128/2022 για την ανάθεση των υπηρεσιών «υποστήριξης –καταχώρησης στοιχείων σε λογισμικές εφαρμογές του ΓΝΘ Ιπποκράτειο (CPV: 79500000-9)» για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.000,00€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 62.000,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό), υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των ζητουμένων υπηρεσιών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 170108

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 22-08-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 23-08-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2268 (Μιχαηλίδου Αφροδίτη). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

                                                                                                                                                                                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 128_2022 

5 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 08.08.2022 ΕΩΣ 12.08.2022 (ΕΝΗΜ. 05.08.2022)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 08 ΕΩΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

5 Αυγούστου 2022

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 05.08.2022)

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ-Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ-Β΄ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ-Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

 

5 Αυγούστου 2022

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 05-08-2022)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

5 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

6ΒΙΠ469067-86Χ

Μετάβαση στο περιεχόμενο