3 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 75 / 03-08-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ (CPV: 33141620-2)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 75 / 03-08-2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ (CPV: 33141620-2), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 29.326,00 € ME ΦΠΑ 24%

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ signed+ΚΗΜΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο