12 Αυγούστου 2022

97/2022 Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) θυρών για τις Αίθουσες Χειρουργείων στο Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV 44221230-6), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 61.240,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 75.937,60 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  97 / 2022

      

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1485/26-07-2022 απόφασης που έλαβε ο Διοικητής του Νοσοκομείου [ΑΔΑ: ΩΖ2Φ469067-ΡΝΟ] με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) θυρών για τις Αίθουσες Χειρουργείων στο Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV 44221230-6), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 61.240,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 75.937,60 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) και της με αριθμό  3618/02-08-2022 [ΑΔΑ: Ψ034469067-Ρ8Λ] Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) θυρών για τις Αίθουσες Χειρουργείων στο Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV 44221230-6), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 61.240,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 75.937,60 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  30-08-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

                                                                                                                        α/α

                                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ

                                                                                                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διακήρυξη για προμήθεια δέκα θυρών για αίθουσες χειρουργείων 97_2022 διορθωμενη _22PROC011097591

espd-request-v2 (1) (1) signed

espd-request-v2 (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

12 Αυγούστου 2022

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια ειδών χαμηλής πρωτεΐνης.

134_2022 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

Κατηγορία:  
12 Αυγούστου 2022

77/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

22PROC010567817 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 77_2022

ΕΕΕΣ

 

12 Αυγούστου 2022

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικος Διαγωνισμός κάτω των ορίων με Αριθμ. Διακήρυξης 113/2022 , για την προμήθεια: α) καινούριων ή ανακατασκευασμένων ΗΥ και οθονών και β) διαφόρων εκτυπωτών, (CPV30200000-1)

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»,

διενεργεί Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με Αριθμ. Διακήρυξης 113/2022 για την προμήθεια: α) καινούριων ή ανακατασκευασμένων ΗΥ και οθονών και  β) διαφόρων εκτυπωτών (CPV30200000-1),  συνολικής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (20.000,00€ για Η/Υ και 20.000,00€ για εκτυπωτές) και 49.600,00€ με ΦΠΑ 24% (24.800,00€ για Η/Υ και 24.800,00€ για εκτυπωτές), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) —Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 16751 l— μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό), υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των ζητουμένων υπηρεσιών.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την την Τετάρτη 31.08.2022 και ώρα 15:00 μ.μ .

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 01.09.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ..

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 226884 (ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 113_2022 

ΕΕΣ.xml

espd-request

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο