21 Οκτωβρίου 2020

Επισκευή καρδιογράφου

Επισκευή καρδιογράφου

Κατηγορία:  
21 Οκτωβρίου 2020

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

21-10-2020_EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA GALATA-Ι

Ερευνας αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 49458/20-10-2020 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων, όπως αυτά αναφέρονται στην παραπάνω συνημμένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 30-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΟΥ

                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

21 Οκτωβρίου 2020

Πρώτη Διαβούλευση για την «Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη Δερματοογκολογικού Κέντρου στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα “Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων” του Γ.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο» με Κωδικό ΟΠΣ 5071127 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατηγορία:  
21 Οκτωβρίου 2020

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΈΥΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (48 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 2014-2020

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (μηχανήματα 1,12,141822,26,33,37,38,39,40,41,42,44)

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (μηχανήματα 5,3,4,30,10,24,27,2,43)

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (μηχανήματα 11,19,23,8,9,34,47,48)

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (μηχανήματα 21,17,28,29,16,20,13,32,36,31,6)

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (μηχανήματα 45,46,15,25,35,7)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1,12,14,18,22,26,33,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 5,3,4,30,10,24,27,2,43

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 11,19, 23,8,9,34,47,48

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 21,17,28,29,16,20,13,32,36,31,6

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 45,46,15,25,35,7

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο